Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về nhân sự và chương trình đại hội các cấp (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Đăng vào 05/04/2017 15:29

1. Hướng dẫn chương trình đại hội các cấp:

Chương trình đại hội chi bộ

Chương trình Đại hội Đảng bộ

2. Hướng dẫn quy trình nhân sự đại hội: 

Các mẫu biểu thực hiện quy trình nhân sự Đại hội

----------------

I. Hồ sơ nhân sự:

 

Mẫu 1.1

Phiếu đề xuất ý kiến giới thiệu

 

Mẫu 1.2

Biên bản kiểm phiếu

 

Mẫu 1.3

Phiếu giới thiệu nhân sự (nơi công tác)

 

Mẫu 1.4

Biên bản kiểm phiếu (nơi công tác)

 

Mẫu 1.5

Biên bản lấy ý kiến nơi cư trú

 Mẫu 2: Phiếu giới thiệu số lượng, cơ cấu và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

 II. Hội nghị Ban Chấp hành

 

Mẫu 3.1

Phiếu biểu quyết số lượng cấp ủy

 

Mẫu 3.2

Phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí cấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 3.3

Phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí ngoài cấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 3.4

Phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí tham gia Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 3.5

Phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 3.6

Biên bản kiểm phiếu

 

Mẫu 3.7

Phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 3.8

Biên bản kiểm phiếu

 

 III. Trong Đại hội

 

Mẫu 4.1

Phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Bí thư cấp ủy khóa mới

 

Mẫu 4.2

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới

3. Hướng dẫn mẫu Đại hội:

Biên bản bầu cử

- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến

Danh sách trích ngang

Đơn ứng cử

Nhận xét nơi sinh hoạt

Phiếu đề cử

-Phiếu xin ý kiến