Kế hoạch tổ chức lớp học “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” và “Bồi dưỡng lý luận đảng viên mới” đợt 1 năm 2015

Đăng vào 05/04/2017 15:21

Xem chi tiết tại đây