Các văn bản của các cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội các cấp (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Đăng vào 05/04/2017 15:25

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

 

2

QĐ số 244-QĐ/TW ngày 09/06/2014 về việc “Ban hành Quy chế  bầu cử trong Đảng”

 

3

Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội”;

 

4

Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 01/8/2014 của  Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội  về “Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đảng Hà Nội ”

 

5

Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

 

6

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 09/9/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020”

 

7

Kế hoạch số 75-HD/ĐUK ngày 01/10/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng về “ Tổ chức Đạihội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020”

 

8

Hướng dẫn 41 –HD/ĐUK ngày 01/10/2014 về “Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đảng Hà Nội nhiệm kỳ 2015 -2020”

 

9

Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”

 

10

Các biểu mẫu: Xem tại Hướng dẫn số 04 - HD/TW

 Ghi chú: Các hướng dẫn chi tiết của Đảng ủy trường Đại học Luật Hà Nội về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ sẽ sớm được ban hành trong tháng 12/2014.